Tehnična podpora

Pokličite nas in odgovorili bomo na vaša vprašanja.

POTREBUJETE POMOČ STROKOVNJAKA?

PROJEKTANTI/ ARHITEKTI/ APLIKATIVNE REŠITVE

+386 (0)41 544 610 janez.straziscar@fragmat.si

HIDROIZOLACIJE

+386 (0)41 223 484 rok.korenjak@fragmat.si

TERMOIZOLACIJE

+386 (0)40 654 487 primoz.perko@fragmat.si

PLOSKOVNO OGREVANJE

+386 (0)51 315 344 aleksander.metlika@fragmat.si

EMBALAŽA IN TEHNIČNI IZDELKI

+386 (0)51 337 645 matic.jelenko@fragmat.si

ZA VEČ INFORMACIJ POKLIČITE NAŠO TEHNIČNO SLUŽBO

+386 (0)41 544 610

ALI NAM PIŠITE

tehn.info@fragmat.si

Podjetje // Kakovost

Skupina FRAGMAT deluje v skladu s smernicami vzpostavljenega in certificiranega sistema vodenja, ki temelji na standardu ISO 9001:2015 in standardu ISO 14001:2015. Sistem vodenja vključuje tudi zahteve standarda ISO 45001:2018, postopno pa vključujemo tudi zahteve avtomobilske industrije (IATF 16949:2016), saj s svojimi EPS in EPP izdelki postajamo vse vidnejši dobavitelj avtomobilski industriji. Sistem vodenja skupine Fragmat obsega vse potrebne aktivnosti za zagotavljanje kakovosti naših izdelkov in storitev ter uspešno poslovanje skupine skladno s predpisanimi zahtevami, zakonodajo ter cilji in je usmerjen v zadovoljevanje potreb ter pričakovanj naših odjemalcev, tj. kupcev, zaposlenih, lastnikov in okolice.
Ustreznost in učinkovitost sistema vodenja redno preverjamo z notranjimi presojami, z zunanjimi presojami Slovenskega instituta za kakovost (SIQ) ter s številnimi presojami s strani kupcev in drugih institucij nadzora kot so ZAG LjubljanaFIW München ipd.

Certifikati

Politika integriranega sistema vodenja

Politika kakovosti, varovanja okolja, poklicnega zdravja in varnosti ter poslovnega ravnanja

Politika kakovosti, varovanja okolja, poklicnega zdravja in varnosti ter poslovnega ravnanja

V skupini Fragmat je kakovost, ravnanje z okoljem ter varnost in zdravje zaposlenih sestavni del vodenja skupine.  Naši strateški cilji so usmerjeni v doseganje zadovoljstva naših lastnikov, kupcev, zaposlenih in okolja, v katerem delujemo. Želimo zagotoviti stalni razvoj družb, prispevati k zmanjševanju porabe energije,  izboljšanju bivalnega okolja, zmanjšanju obremenjevanja narave ter s skrbnim zagotavljanjem varnosti pri delu ohranjati zdravje zaposlenih. Zavedamo se tudi svoje družbene odgovornosti, zato delujemo v skladu z veljavni zakoni in načeli človekovih pravic in delovnih razmerij. Zavezani smo k najvišjim merilom poslovnega in etičnega ravnanja.

Sistem vodenja smo zasnovali na zahtevah mednarodnih standardov kakovosti po ISO 9001:2015, ravnanja z okoljem po ISO 14001:2015 ter poklicnega zdravja in varnosti po ISO 45001:2018.

Naša osnovna načela so:

Naša osnovna načela so:

 • zadovoljstvo kupcev
  • zagotavljanje proizvodov in storitev, ki ustrezajo zahtevam odjemalcev in bodo izpolnili ter presegli njihova pričakovanja
  • skladnost našega ravnanja s pričakovanji naših kupcev
 • kakovost izdelkov in storitev
  • spremljanje in potrjevanje kakovosti izdelkov, storitev procesov
  • ciljno vodenje procesov in merjenje njihove uspešnosti in učinkovitosti
 • spoštovanje zakonodaje in regulative
  • spoštovanje zahtev za proizvod in zahtev, ki nam jih nalagajo veljavna zakonodaja na področju okolja in okoljskih vidikov, poklicnega zdravja in varnosti ter predpisi na katere smo pristali
  • spoštovanje zakonskih zahtev s področja človekovih pravic in delovno pravne zakonodaje ter spoštovanje načel Kodeksa poslovnega ravnanja skupine Fragmat
 • zmanjševanje obremenjevanja okolja
  • zmanjševanje negativnih vplivov na okolje v vseh fazah življenjskega cikla naših proizvodov,
  • učinkovita raba energije in naravnih virov skrbno ravnanje z odpadki,
  • usposabljanje osebja, ki s svojim ravnanjem vpliva na kakovost, ravnanje z okoljem ter poklicno varnost in zdravje,
 • usposobljenost ter varnost in zdravje zaposlenih
  • redno usposabljanje osebja, ki s svojim ravnanjem vpliva na kakovost, ravnanje z okoljem ter poklicno varnost in zdravje,
  • zagotavljanje varnega in prijaznega delovnega okolja.

V skupini Fragmat se zavezujemo, da:

V skupini Fragmat se zavezujemo, da:

 • bomo izpolnjevali pričakovanja in zahteve odjemalcev naših izdelkov, zaposlenih  in okolja v katerem delujemo,
 • bomo izpolnjevali zahteve zakonodaje in standarde kakovosti, varnosti in zdravja pri delu ter ravnanja z okoljem,
 • bomo spodbujali poslovno in etično ravnanje v družbi in tudi pri vseh naših dobaviteljih ter sankcionirali kršitve tovrstnih meril,
 • bomo zagotavljali visoko kakovost naših izdelkov in storitev, zmanjševali negativne vplive na okolje ter varovali zdravje delavcev,
 • da bomo spremljali kakovost naših izdelkov in storitev ter merili vplive naše dejavnosti na okolje in zdravje zaposlenih ter na podlagi ugotovitev korektivno ukrepali,
 • bomo z ustreznimi planiranjem in realizacijo programov zmanjševali tveganja na sprejemljivo raven,
 • bomo nenehno izboljševali uspešnost in učinkovitost delovanja podjetja, ob upoštevanju potreb in zahtev zainteresiranih strani, zagotavljanju ustreznih virov ter skladnosti z zahtevami zakonodaje in regulative,
 • da bo sprejeta politika vodenja na voljo javnosti in da bodo z njeno vsebino na primeren način seznanjeni vsi zaposleni, naši kupci, dobavitelji in osebe, ki delajo za ali v našem imenu,
 • bo sprejeta politika vodenja upoštevana kot okvir za postavitev okvirnih in izvedbenih ciljev ter da se bo spoštovala, uresničevala  in vzdrževala v vseh družbah v skupini.

Kodeks poslovnega ravnanja

FRAGMAT TIM v svoji politiki in vsakodnevnih poslovnih praksah upošteva načela in standarde ter posluje v skladu z zakonodajo ter ključnimi vrednotami, kot so zdravje in varnost, integriteta, družbena odgovornost in spoštovanje drugih. Te vrednote so temelj vodstvene politike skupine FRAGMAT.

FRAGMAT TIM-ov Kodeks poslovnega ravnanja (KPR) je sklop standardov pravilnega ravnanja, ki velja za vse zaposlene in vodstvene delavce podjetja

FRAGMAT TIM. Oblikovan je bil zato, da zaposlene in vodstvene delavce usmerja pri izvajanju njihovih vsakodnevnih poslovnih dolžnosti.

Enako visok standard strokovnega ravnanja pričakujemo tudi od vseh svojih dobaviteljev, ki poslujejo s podjetjem FRAGMAT TIM in njegovimi zaposlenimi.

Laboratorij

V FRAGMAT TIM-u proizvajamo kakovostne gradbene, izolacijske, embalažne in druge izdelke iz ekspandiranega polistirena (EPS)ekspandiranega polipropilena (EPP) in bitumenskih mas. Kakovost izdelkov zagotavljamo s stalnim preverjanjem kakovosti izdelkov in izboljševanjem lastnosti naših izdelkov. V ta namen delujeta znotraj podjetja dva laboratorija za raziskave EPS, XPS in EPP izdelkov ter izdelkov, ki bazirajo na osnovi bitumna. Ustreznost nadzora kontrolnih postopkov nadzirajo tudi zunanje nadzorne institucije kot so ZAG Ljubljana in FIW München.